Badania robót ziemnych pod budowy dróg

budowa drogiBadania robót ziemnych pod budowy dróg pozwalają ocenić wywiązanie się wykonawcy robót z założeń projektowych i zawartych wytycznych w dokumentacji technicznej. Ma to olbrzymi wpływ na stan nawierzchni.

Określenie nośności podłoża drogowego

Podczas przeprowadzania laboratoryjnej oceny robót ziemnych pod budowę dróg bierze się pod uwagę wyniki badań geotechnicznych oraz zaproponowane przez projektanta rozwiązania technologiczne, które mają finalnie zapewnić bezpieczne korzystanie z dróg przez wszystkich uczestników ruchu.

Badania laboratoryjne podłoża gruntowego i podbudów

Wykonujemy badania laboratoryjne oznaczenia zagęszczenia podłoża gruntowego, podbudów i zasypek metodą:

  • Proctora,
  • sondą dynamiczną,
  • płytą dynamiczną.

Podejmujemy się również wykonania badania odkształcenia podłoża i podbudów płytą VSS.

Realizujemy zlecenia na sprawdzenie kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR.